«چاپ صفحه»

همایش بزرگ ایثارگران

کد خبر: 3813 تاریخ انتشار: 1395/02/01

بسم تعالی

دانشجویان شاهد و ایثارگر با هر درجه ای از ایثارگری جهت دریافت کارت حضور در همایش بزرگ ایثارگران از مورخه 6/2/95 لغایت 8/2/95 به دفترستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه مراجعه نمایند .